Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepassing van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van
toepassing op alle diensten, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, bestellingen en leveringen
tussen u als koper en Mme Bouquet, gevestigd te Den Haag. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn
alleen geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn. De overige bepalingen blijven in dat geval
onverkort van kracht. Mme Bouquet heeft te allen tijde de bevoegdheid om deze voorwaarden te
wijzigen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de koper wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen Offertes en aanbiedingen van Mme Bouquet zijn vrijblijvend,
tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld, en gelden op basis van beschikbaarheid van de
genoemde wijnen. Indien een offerte geen acceptatietermijn vermeldt, vervalt zij na verloop van
twee weken. Voor alle bestellingen geldt een minimum leeftijd van 18 jaar. Mme Bouquet si
gerechtigd een bestelling te weigeren of daaraan bepaalde voorwaarden te stellen. Onze producten
zijn bestemd voor eindgebruikers en het is niet de bedoeling dat u ze doorverkoopt. Wij behouden
ons daarom het recht voor om bestellingen om ons moverende redenen niet uit te leveren,
bijvoorbeeld aan mogelijke wederverkopers en om een maximum te verbinden aan de te bestellen
hoeveelheden van bepaalde artikelen.

Artikel 3: Totstandkoming van een overeenkomst De overeenkomst komt tot stand na bevestiging
door Mme Bouquet van de geplaatste order. Indien de order niet op andere wijze is bevestigd, geldt
de factuur als orderbevestiging. Artikel 4: Prijzen en kortingen Mme Bouquet heeft het recht om de
overeengekomen prijzen te verhogen. Mme Bouquet deelt de prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan
u mee. U heeft het recht de order te annuleren, mits dit schriftelijk geschiedt binnen acht dagen na
kennisgeving van de prijswijziging. Artikel 5: Betaling Tenzij anders vermeld is, verstrijkt de
betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de voorgeschreven
wijze. De factuur wordt u per e-mail toegezonden. Als datum van betaling geldt de datum van
bijschrijving op de bankrekening van Mme Bouquet. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur
schorten de betalingsverplichting niet op. Indien u niet aan uw betalingsverplichting(en) voldoet,
bent u van rechtswege in verzuim. U bent alsdan rente verschuldigd. In het geval van
consumentenkoop is deze rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de koper een
rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke
rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment
dat de koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper.
Mme Bouquet heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats
in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in
mindering van de oudst verschuldigde hoofdsom(men) en de lopende rente.

Artikel 4: Prijzen en kortingen Mme Bouquet heeft het recht om de overeengekomen prijzen te
verhogen. Mme Bouquet deelt de prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan u mee. U heeft het recht de
order te annuleren, mits dit schriftelijk geschiedt binnen acht dagen na kennisgeving van de
prijswijziging.

Artikel 5: Betaling Tenzij anders vermeld is, verstrijkt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
Betaling dient te geschieden op de voorgeschreven wijze. De factuur wordt u per e-mail
toegezonden. Als datum van betaling geldt de datum van bijschrijving op de bankrekening van Mme
Bouquet. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
Indien u niet aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, bent u van rechtswege in verzuim. U bent
alsdan rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is deze rente gelijk aan de wettelijke
rente. In andere gevallen is de koper een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke
rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag
zal worden berekend vanaf het moment dat de koper in verzuim is tot het moment van voldoening
van het volledig verschuldigde bedrag. Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige)
nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening
buiten rechte voor rekening van de koper. Mme Bouquet heeft het recht de door koper gedane
betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering
van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de oudst verschuldigde hoofdsom(men) en
de lopende rente. Eventuele tegenvorderingen van koper of enige met koper verbonden
onderneming op Mme Bouquet, mogen niet met vorderingen van Mme Bouquet worden verrekend.
Bij onverschuldigdheid van een deelpost van het factuurbedrag is koper gehouden om het
verschuldigde gedeelte van het factuurbedrag voldoen. Mme Bouquet mag orders, die in gedeelten
worden uitgevoerd, per deellevering factureren. Indien u zich niet aan enige bepaling van deze
voorwaarden houdt, worden daarmee alle vorderingen van Mme Bouquet op u direct opeisbaar
zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist.

Artikel 6: Levering Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering franco in de gemeenten Den
Haag, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Delft, Pijnacker-Nootdorp en Westland.
Voor franco leveringen geldt het navolgende: – het risico van de wijnen gaat op u over op het
moment dat zij zijn geleverd; – de franco levering van de wijnen geschiedt op het door u aangegeven
afleveradres of tot zover als het door Mme Bouquet gekozen vervoermiddel naar het uitsluitende
oordeel van de bestuurder ervan kan komen; – indien u de wijnen niet in ontvangst neemt wegens
afwezigheid, danwel weigert de wijnen in ontvangst te nemen, dan komen alle daarmee verband
houdende kosten voor uw rekening. Het risico van de wijnen gaat desalniettemin op dat moment op
u over; – levering gaat niet verder dan het overhandigen aan de deur of direct over de drempel van
het overeengekomen afleveradres; – indien nodig bent u gehouden voor uw rekening hulp te bieden
bij het lossen van de wijnen; – levering geschiedt op een met u overeengekomen tijdstip Alle
overeengekomen levertijden zijn streeftijden en gelden niet als fatale termijn, tenzij zulks schriftelijk
uitdrukkelijk is overeengekomen. Mme Bouquet mag wijnen in deelpartijen leveren.

Artikel 7: Betaling en annulering van evenementen De kosten voor deelname aan een door Mme
Bouquet georganiseerd evenement dienen uiterlijk op de dag van het evenement te worden voldaan.
Annulering van individuele deelname aan een evenement is kostenloos mogelijk tot 48 uur voor
aanvang van het evenement. Bij annulering vanaf 48 voor aanvang van het evenement is 25 % van de
kosten verschuldigd. Bij annulering vanaf 24 uur voor aanvang van het evenement is 50% van de
kosten verschuldigd. Annulering van een volledig als groep geboekt evenement bij Mme Bouquet is
kostenloos mogelijk tot 48 uur voor aanvang van het evenement. Bij annulering tot 24 uur voor het
evenement is 50% van de kosten verschuldigd. Bij annulering vanaf 24 uur voor aanvang van het
evenement is het volledige bedrag verschuldigd.

Artikel 8: Garantie en Reclame De door Mme Bouquet te leveren wijnen voldoen aan de gebruikelijke
eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en
waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Deze garantie geldt voor een periode van
zes maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders
zijn overeengekomen. Vanaf het moment van aflevering gaat het risico van het product op u over. U
heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken op breuk en of de producten aan de
overeenkomst beantwoorden. Als dat niet het geval is dient u Mme Bouquet daarvan onverwijld en
in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
Indien Mme Bouquet een klacht gegrond bevindt, zal Mme Bouquet naar eigen keuze hetzij een
schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken wijnen betalen, hetzij de
betrokken wijnen gratis vervangen. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan
komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van
Mme Bouquet daardoor gevallen, integraal voor uw rekening. Als u een product om welke reden dan
ook niet wenst af te nemen heeft u het recht het product binnen vijf werkdagen na aflevering
daarvan op uw eigen kosten aan Mme Bouquet te retourneren. Retourzendingen worden uitsluitend
geaccepteerd als de verpakking van het product onbeschadigd is.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud Alle wijnen blijven na levering eigendom van Mme Bouquet, totdat
u aan al uw (betalings)verplichtingen heeft voldaan jegens Mme Bouquet uit hoofde van enige
overeenkomst tussen u en Mme Bouquet dan wel de betaling van schadevergoeding wegens het niet
nakomen van de vorenbedoelde overeenkomsten, inclusief rente, kosten en boete.

Artikel 10: Overmacht/onvoorziene gebeurtenissen en andere omstandigheden Mme Bouquet mag
de levering van de wijnen zonder tot enige schadevergoeding jegens u gehouden te zijn uitstellen in
geval van overmacht, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) wordt verstaan
werknemersacties van welke aard ook, (weg) blokkades, tekortschieten van door Mme Bouquet
ingeschakelde derden, plotselinge bedrijfsstoornissen, plotseling excessieve ziekte van personeel,
niet-tijdige of ondeugdelijke levering van grond- en hulpstoffen, eindproducten en
verpakkingsmaterialen, overheidsvoorschriften, weigering of uitblijven van invoervergunning of
andere noodzakelijke toestemming van overheidswege, bemoeilijking van importen of exporten door
overheden of derden, brand, extreme weersomstandigheden (zoals vorst, extreme regenval, storm),
overstroming of anderszins onvoorziene gebeurtenissen en omstandigheden het Mme Bouquet
onmogelijk maken om zonder bijkomende voorzieningen of inspanningen lopende orders op tijd uit
te voeren. Partijen mogen bij voortduring van de overmachtsituatie de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk ontbinden zonder tussenkomst van de rechter en zonder gehouden te zijn tot betaling
van enige schadevergoeding.

Artikel 11: Aansprakelijkheid van Mme Bouquet De aansprakelijkheid van Mme Bouquet is
uitdrukkelijk beperkt tot de hoogte van driemaal de factuurwaarde van de order, althans dat
gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, tenzij de schade het gevolg is van bewuste
roekeloosheid. Mme Bouquet is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade daaronder onder meer
maar niet uitsluitend begrepen bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke
ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens koper of welke andere schade

dan ook. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan is toegestaan
ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW. U vrijwaart Mme Bouquet ter zake van alle aanspraken van derden
verband houdende met door Mme Bouquet aan u geleverde wijnen. Indien sprake is van schade als
gevolg van een gebrek in het product als bedoeld in de artikelen 6:185 BW e.v. zal Mme Bouquet de
benodigde gegevens van de producent van het product aan u verstrekken. U bent gehouden uw
vordering in te stellen bij de producent tenzij Mme Bouquet als producent moet worden aangemerkt
op basis van artikel 6:187 BW. Iedere eventuele aansprakelijkheid van Mme Bouquet vervalt in geval
van (door) verkoop of levering door u aan derden.

Artikel 12: Verjaringstermijnen In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de
verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Mme Bouquet en de door Mme Bouquet
bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden één jaar. De termijn van één jaar is in het
geval van consumentenkoop niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond
op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst
zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat
de koper Mme Bouquet van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 13: Overeenkomst op afstand Als de overeenkomst tussen u en Mme Bouquet valt aan te
merken als een overeenkomst op afstand, heeft u gedurende vijf werkdagen na ontvangst van de
wijn het recht de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Teneinde de
overeenkomst te ontbinden dient u hiervan binnen voornoemde termijn melding te maken bij Mme
Bouquet, op telefoonnummer 06-52466639. In het geval de bestelling met behulp van e-mail is
geplaatst, mag u de ontbinding binnen de termijn van vijf werkdagen ook melden op e-mail adres
mmebouquet@ziggo.nl U dient de ontvangen wijnen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontbinding
terug te hebben gezonden naar de Cyclaamstraat 43, 2565 PD Den Haag. Om als koper te kunnen
bewijzen dat de geleverde wijnen tijdig – uiterlijk vijf werkdagen na de ontbinding – zijn
teruggestuurd, dient u ervoor te zorgen dat u in het bezit bent van een bewijs van ter postbezorging.
Het terugzenden van de geleverde wijnen komt geheel voor uw rekening en risico. Ingeval van
terugzenden dienen de wijnen in dezelfde staat als waarin zij zijn afgeleverd, namelijk ongebruikt en
onbeschadigd, geretourneerd te worden.

Artikel 14: Privacy en website De persoonsgegevens die u via onze website aan ons verstrekt,
bijvoorbeeld door een bestelling te plaatsen, leggen wij vast in een bestand dat door ons
vertrouwelijk en in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving wordt
behandeld.'Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is
om uw bestelling uit te voeren, op grond van een wettelijk voorschrift, of in een noodgeval, voor
zover dat naar ons redelijk oordeel in uw eigen belang is. Wij zullen ons best doen om zoveel
mogelijk te waarborgen dat de websites virusvrij zijn, maar kunnen dat helaas niet garanderen.
Hoewel deze website met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat
kenmerken van producten (prijs, uiterlijk, allergenen vermelding) niet juist worden weergegeven of
afgebeeld. U kunt geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven informatie.
De website kan links bevatten naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar
verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Wij kunnen echter niet instaan voor de inhoud en het
functioneren van de websites van derden.

Artikel 15: Intellectueel eigendom Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website
www.mmebouquet.com, waaronder die met betrekking tot teksten, beelden en geluiden berusten
bij Mme Bouquet. en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder
meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de op de websites vermelde
informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk
gebruik. Mme Bouquet behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond
van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Artikel 16: Toepasselijk recht Op deze voorwaarden en op de overeenkomst(en), waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.